The Hon Simon Whelan

Senior Fellow (Melbourne Law Masters)

Supreme Court of Victoria

Teaching (2023)