The Death Penalty and Its Reduction in Asia: An Overview

ALC Briefing Paper 10 front cover

Pip Nicholson is the Dean of Melbourne Law School at the University of Melbourne. She was the Director of the Asian Law Centre until the end of 2017, as well as the Centre’s Associate Director (Vietnam) and Director of the Comparative Legal Studies Program.

Pip has degrees in Arts, Law and Public Policy from the University of Melbourne and the Australian National University.

Most recently, Pip co-published, Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia, with Tim Lindsey (Hart Publishing, 2016). Other publications include: Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform (co-edited with John Gillespie, 2006); Borrowing Court Systems: the Experience of Socialist Vietnam (Martinus Nijhoff, 2007); Examining Practice, Interrogating Theory: Comparative Legal Studies in Asia (co-edited with Sarah Biddulph, Martinus Nijhoff, 2008); New Courts in Asia (co-edited with Andrew Harding, Routledge, 2009); and Law and Development and the Global Discourses of Legal Transfers (co-edited with John Gillespie, Cambridge University Press, 2012). Pip is also widely published in European and American journals.

Pip has jointly held two ARC grants to investigate court-oriented legal reform in Cambodia and Vietnam and to analyse ‘Drugs, Law and Criminal Procedure in Southeast Asia’. Current research projects focus on Vietnamese law and legal change, particularly impacting the Constitution, courts, Vietnamese conceptions of law and legal institutions, the profession and the death penalty. Her most recent collaboration analysed the Socialist legacy in Vietnam and China. Pip also works comparatively on legal sector reform in socialist East Asia.

Pip has previously been admitted as a barrister and solicitor of the Supreme Court of Victoria.

Pip’s teaching includes dispute resolution, comparative legal studies, law and reform in Asia (particularly rule of law, courts and death penalty reform), and the internship subject Law and Legal Practice in Asia.

Download English Version

Nicholson VN front cover

Tổng Quan về Hình Phạt Tử Hình và Cắt Giảm Hình Phạt Tử Hình ở Châu Á

Pip Nicholson là Trưởng Khoa Luật của Đại học Melbourne. Bà là Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á cho đến hết năm 2017, và cũng là Phó Giám đốc (Chương trình Việt Nam) và Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Luật học So sánh của Trung tâm này.

Pip có các bằng cấp về Khoa học Xã hội, Luật học và Chính sách Công của Đại học Melbourne và Đại học Quốc gia Úc.

Gần đây, Pip đã xuất bản sách Pháp luật về Ma tuý và Thực tiễn Pháp lý ở Đông Nam Á cùng với Tim Lindsey (Nhà Xuất bản Hart, 2016). Các ấn phẩm khác bao gồm: Chủ nghĩa Xã hội và Sự Thay đổi Của Pháp luật: Sự Năng động của Cải cách ở Việt Nam và Trung Quốc (đồng chủ biên với John Gillespie, 2006); Vay mượn Hệ thống Toà án: Kinh nghiệm của Nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa (Martinus Nijhoff, 2007); Tìm hiểu Thực tiễn, Đánh giá Lý thuyết: Nghiên cứu Luật học So sánh ở Châu Á (đồng chủ biên với Sarah Biddulph, Martinus Nijhoff, 2008); Các Toà án Mới ở Châu Á (đồng chủ biên với Andrew Harding, Routledge, 2009); và Luật và Phát triển và Các Diễn ngôn Toàn cầu về Chuyển giao Pháp luật (đồng chủ biên với John Gillespie, Nhà Xuất bản Đại học Cambridge, 2012). Pip cũng đã công bố rộng rãi nhiều nghiên cứu trên các tạp chí ở Châu Âu và Mỹ.

Cùng với các nhà nghiên cứu khác, Pip đã được Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (Australian Research Council) tài trợ tiến hành hai đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu cải cách toà án ở Campuchia và Việt Nam và nhằm đánh giá pháp luật và tố tụng hình sự liên quan đến ma tuý ở Đông Nam Á. Hiện nay, Pip đang tiến hành các dự án nghiên cứu về pháp luật và cải cách pháp luật ở Việt Nam, đặc biệt là trong tương quan với Hiến pháp, toà án, các quan niệm ở Việt Nam về pháp luật và các thiết chế pháp lý, nghề luật sư và hình phạt tử hình. Dự án hợp tác gần đây nhất của bà đánh giá các di sản xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Trung Quốc. Pip cũng tiến hành nghiên cứu so sánh về cải cách nghề luật ở các nước xã hội chủ nghĩa thuộc Đông Á.

Pip được công nhận là luật sư biện hộ và luật sư tư vấn của Toà án Tối cao Victoria.

Các môn học do Pip giảng dạy bao gồm giải quyết tranh chấp, nghiên cứu luật học so sánh, pháp luật và cải cách ở Châu Á (đặc biệt là cải cách về pháp quyền, toà án và hình phạt tử hình), và môn học thực tập Pháp luật và Thực tiễn Pháp lý ở Châu Á.

Download Vietnamese Version