The Functions of Death Penalty Clemency in Southeast Asia: Comparative Lessons for Vietnam

ALC Briefing Paper 7 front cover

Despite being the final procedural barrier separating life and death in capital cases, executive clemency has traditionally not received the attention it deserves from comparative law and comparative criminal justice scholars, including those writing about Southeast Asia. This article aims to build upon previous empirical scholarship on death penalty clemency in Southeast Asia in two ways: by focusing on the ‘who’ question in clemency awards in the region rather than on ‘how many’ prisoners benefit, and also by updating previous findings in light of any new clemency data available since 2013. After relaying the contemporary and possible future clemency practice of each ‘actively retentionist’ Southeast Asian nation, this article concludes by reflecting on what this regional use of clemency might mean for Vietnam’s future clemency policy in death penalty cases.

Daniel Pascoe is an Assistant Professor at the School of Law, City University of Hong Kong. He received his DPhil in Law from the University of Oxford in 2013, and his MPhil in Criminology and Criminal Justice also from the University of Oxford in 2010. At Lincoln College, Oxford, Daniel was the Keith Murray Graduate Scholar. Daniel completed his undergraduate degrees in Law and in Asian Studies from the Australian National University. Daniel has published a number of single-authored pieces on the death penalty in Southeast Asia and in the Islamic world in edited collections (including Jianhong Liu, Max Travers & Lennon Chang (eds) (2017), Comparative Criminology in Asia (Springer); Mary Bosworth, Carolyn Hoyle & Lucia Zedner (eds) (2016) Changing Contours of Criminal Justice (OUP)) and in academic journals (including the Vienna Journal on International Constitutional Law; Boston University International Law Journal; Indonesian Journal of International and Comparative Law). Daniel has also written on the death penalty for a popular audience in The Age newspaper (Melbourne) and in the Jakarta Post, and has acted as a consultant on clemency petitions in Southeast Asian death penalty cases for UK-based charity Reprieve. His monograph Last Chance for Life: Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases is forthcoming with Oxford University Press.

Download English Version

Pascoe VN front cover

Các Chức Năng Của Miễn, Giảm Hình Phạt Tử Hình Ở Đông Nam Á: Kinh Nghiệm So Sánh Cho Việt Nam

Tuy là rào chắn thủ tục cuối cùng giữa sự sống và cái chết trong những vụ án có áp dụng hình phạt tử hình, miễn, giảm hình phạt tử hình thường không nhận được sự chú ý thích đáng từ các nhà nghiên cứu luật học so sánh và tư pháp hình sự so sánh, trong đó có các nhà nghiên cứu viết về Đông Nam Á. Bài viết này được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu trước đây về miễn, giảm hình phạt tử hình ở Đông Nam Á theo hai hướng: (i) tập trung vào câu hỏi ‘ai’ là người đã được miễn, giảm hình phạt hơn là ‘có bao nhiêu’ người đã được miễn, giảm hình phạt; và (ii) cập nhật các kết quả khảo sát trước đây dựa trên các số liệu mới về miễn, giảm tử hình từ năm 2013. Sau khi lần lượt xem xét thực tiễn miễn, giảm tử hình hiện nay và triển vọng của nó trong tương lai ở từng quốc gia ‘chủ động duy trì án tử hình’ thuộc khu vực Đông Nam Á, bài viết sẽ đưa ra nhận xét về những gì Việt Nam có thể tham khảo cho chính sách miễn, giảm tử hình của mình trong tương lai từ thực tiễn miễn, giảm tử hình của các nước trong khu vực.

Daniel Pascoe hiện là Giáo sư Trợ lý tại Khoa Luật, Đại học Thành thị Hồng Công. Daniel được cấp bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Oxford vào năm 2013 và bằng Thạc sỹ Nghiên cứu về Tội phạm học và Tư pháp Hình sự cũng tại trường này vào năm 2010. Tại Trường Lincoln, Đại học Oxford, Daniel đã được cấp học bổng Keith Murray Graduate. Daniel tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật và Nghiên cứu Châu Á tại Đại học Quốc gia Australia. Daniel đã công bố, với tư cách là tác giả duy nhất, nhiều bài viết về hình phạt tử hình tại khu vực Đông Nam Á và thế giới Hồi giáo dưới dạng chương sách (bao gồm các chương sách trong Jianhong Liu, Max Travers & Lennon Chang (chủ biên) (2017), Tội phạm học So sánh Ở Châu Á (Springer); Mary Bosworth, Carolyn Hoyle & Lucia Zedner (chủ biên) (2016) Những Thay đổi Trong Phạm vi Của Tư pháp Hình sự (OUP)) và bài viết trên các tạp chí khoa học (bao gồm Vienna Journal on International Constitutional Law [Tạp chí Luật Hiến pháp Quốc tế Viên], Boston University International Law Journal [Tạp chí Luật Quốc tế Đại học Boston], Indonesian Journal of International and Comparative Law [Tạp chí Luật So sánh và Quốc tế Indonesia]). Daniel cũng có những bài viết về hình phạt tử hình dành cho công chúng trên các báo như The Age [Thời đại] (Melbourne) và Jakarta Post [Bưu điện Jakarta], và còn là chuyên gia tư vấn cho tổ chức từ thiện Reprieve có trụ sở tại Anh trong các vụ xin ân giảm án tử hình ở Đông Nam Á. Công trình nghiên cứu của Daniel Cơ hội Sống Cuối cùng: Ân giảm Trong Các Vụ án Tử hình Ở Đông Nam Á hiện sắp được ấn hành bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Download Vietnamese Version