Understanding the Death Penalty in India: The Challenges and Potential of Empirical Research

ALC Briefing Paper 8 front cover

Professor Anup Surendranath is the Director of the Centre on the Death Penalty at National Law University, Delhi. The Centre currently comprises the Death Penalty Litigation Clinic and the Death Penalty Research Project. After obtaining his law degree from NALSAR University of Law, Hyderabad (India), he was a Felix Scholar at the University of Oxford between 2007-12, where he was awarded the BCL (Distinction), M.Phil in Law (Distinction) and the D.Phil in Law. He had the rare honour of being invited by the Supreme Court of India to serve as a Deputy Registrar (Research) in May 2014, an academic appointment last made in the late 1980s. Professor Surendranath resigned from this post in light of the Supreme Court’s handling of Yakub Memon’s execution in July 2015.

Download English Version

Surendranath VN front cover

Tìm Hiểu Hình Phạt Tử Hình Ở Ấn Độ: Các Thách Thức Và Tiềm Năng Của Nghiên Cứu Thực Nghiệm

Giáo sư Anup Surendranath là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hình phạt Tử hình thuộc Đại học Luật Quốc gia, Delhi. Trung tâm này hiện đang điều hành Trung tâm Tư vấn Các Vụ án Có Áp dụng Hình phạt Tử hình (Death Penalty Litigation Clinic) và Dự án Nghiên cứu Hình phạt Tử hình (Death Penalty Research Project). Sau khi nhận bằng luật của Học viện Nghiên cứu Pháp luật Quốc gia (NALSAR University of Law), Hyderabad (Ấn Độ), Anup Surendranath đã được Đại học Oxford cấp Học bổng Felix từ năm 2007 đến năm 2012. Tại đây, ông đã được cấp bằng Cử nhân Luật (Xuất sắc), Thạc sĩ Nghiên cứu chuyên ngành Luật (Xuất sắc) và Tiến sĩ Luật. Tháng 5 năm 2014, ông đã được Toà án Tối cao Ấn Độ bổ nhiệm làm Phó Cố vấn (Nghiên cứu) – một vinh dự hiếm hoi mà học giả được bổ nhiệm gần nhất trước đó là vào cuối thập niên 1980. Giáo sư Surendranath đã từ chức khỏi vị trí này sau khi Toà án Tối cao cho tử hình Yakub Memon vào tháng 7 năm 2015.

Download Vietnamese Version